آ
 
 تریاژ ابتدایی ترین عملیاتی است که در صحنه حادثه انجام می شود و اثری مستقیم بر عملکرد سایر جنبه ها دارد.
هدف اصلی تریاژ:
تعیین الویتهای  پزشکی وفعالیتهای درمانی برای افزایش تعداد کل نجات یافتگان.
به عبارتی به معنی نظاره وگذر از کنار برخی مصدومان است که جان می سپارندو CPR نباید انجام شود.
Types of triage:
Military triage
Disaster triage
ED triage
 Presurgical triage
Telephone triage
اهمیت والزام تریاژ
در صورت نبودن یک سیستم کارآمد برای انتخاب وانتقال   مصدومان ویا بیماران  باعث  انتقال خودسرانه،ایجاد درگیری،هرج ومرج می شود   
             بنابراین تریاژ باعث:
تقسیم و توزیع مناسب بیماران بر اساس الویتهای درمانی
تعیین منابع در دسترس برای مهمترین بیماران(شانس زنده ماندن بیشتر است)
 
افراد فعال در سیستم تریاژ
کارکنان فوریتها:آتش نشانی،کمکهای اولیه و...
پرستاران و کارکنان بخش های بیمارستانی
پزشکان با تخصصهای مختلف
کارکنان اداری  بیمارستانها(حراست،تعمیرونگهداری،حسابدار
 
( به شرط آموزش دیده بودن)
مراحل تریاژ
تریاژ اولیه
تریاژ ثانویه
انواع تریاژ  از نظر شرایط
تریاژ در شرایط معمولی
تریاژ در حوادث غیر مترقبه
تریاژ در شرایط معمولی
 صحنه حادثه(field (
 در بیمارستان
 
هدف:یافتن بیماران پر مخاطره در اولین فرصت و انجام اقدامات درمانی. تریاژ استاندارد حداقل در یک دقیقه، در ورودی اورژانس ،قبل از پذیرش،ترجیحا توسط کارشناس پرستاری،بر اساس علایم حیاتی،معاینه فیزیکی،سطح هوشیاری،مکانیسم تروما ،بیماری    زمینه ای
     
تریاژ در حوادث غیر مترقبه
در صحنه
در بخش اورژانس بیمارستان
تریاژ درpresurgical holding
هدف:انجام بهترین کار برای بیشترین تعداد مصدومان    
   
تریاژاولیه
تریاژاولیه:به محض رسیدن اولین گروه کمک در محل حادثه انجام میشود.
دسته بندی بسیار ابتدایی از شدت آسیب بیماران درگیر
توسط روبانهای رنگی مشخص میشوند(تشخیص آنها  جهت جابجایی برای گروه نجات بر اساس الویت آسان می شود.)
آگاه ترین و با تجربه ترین فرد تریاژ را انجام می دهد.
 
 
 
Color Coding
 
International Color Codes are:
 
Black – Expectant/Dead-Dying
Red - Immediate
Yellow - Delayed
Green – Minimal/Minor
 
 
تریاژ ثانویه
در بخش تریاژ صورت می گیرد
ارزیابی مجدد دسته بندی بیماران
تریاژ فرایندی پویا است وچندین بار در محل حادثه وبیمارستان  تکرار می شود.
 
T r i a g e
I s
A
Dynamic
Process
تقسیم بندی در تریاژ
 
تقریبا در تمامی روشها مشابه میباشد وبیماران ومجروحان به اینگونه تقسیم می شوند:
 
 
گروه فوری (قرمز)
بیمارانی که وضعیت مخاطره آمیز داشته و در صورت عدم اقدام درمانی سریع در کمتر از 2-1 ساعت اخیر جان خود را از دست داده یا دچار مشکلات شدید می شوند.مانند:
 - خونریزی خارجی شدید
-مشکلات تنفسی قابل اصلاح
-جراحات شدید ناشی از آوار
- قطع شدگی عضو بطور ناقص
- پارگی های شدید همراه شکستگی باز
- سوختگی شدید صورت و راههای هوایی
- سوختگی های درجه 2 و3 با وسعت40درصد
-عدم هوشیاری بدون علت مشخص
- نشانه های انفارکتوس میوکارد
- تشنج پایدار
- علایم دال بر زایمان قریب الوقوع یا زودرس
- مسمومیت شدید
-مراحل اولیه و متوسط شوک
-جراحات مکنده قفسه سینه
 
گروه زرد (تأخیری)
گروه تاخیری (زرد)بیمارانی که جراحات شدید داشته ونیاز به مداخله درمانی زیادی دارند اما بدون درمان هم بیش از یک ساعت دوام خواهند آورد. به عبارت دیگر بین 2تا12 ساعت آینده باید خدمات درمانی مناسب به این بیماران ارائه شود. مانند:
- جراحات باز قفسه سینه
-شکستگیهای ساده استخوان های بزرگ
- پارگیهای متوسط بدون خونریزی
- صدمات چشمی
- آسیب دیدگیهای غیربحرانی سیستم عصبی مرکزی بدون کما
-زخم های نافذ و سوراخ کننده شکم بدون شوک
-اختلال هوشیاری
- دیسترس تنفسی غیرحاد
-سوختگی های درجه 2-3 کمتر از 40 درصد که راه هوایی را درگیر نکرده باشد.
گروه سبز (سرپایی)
گروه سرپایی (سبز)افرادی که ضایعات خفیفی دارند، که نه جانشان به خطر خواهد افتاد و نه دچارعوارض دائمی ناشی از آسیب      می شوند و نیاز به درمان اورژانسی ندارند مانند:
-آسیب دیدگیهای خفیف بافت نرم
-شکستگی های کوچک و بسته
-- سوختگیهای خفیف( زیر 20%) غیر از راه هوایی
-- اختلالات عصبی- روانی
-- اختلالات زنان و زایمان
-- شکایتهای طبی معمول
-- آسیب دیدگانی که نیاز به اقدام خاصی ندارند
گروه سیاه و آبی (متوفیان و در حال فوت)
متوفیان و افراد در حال مرگ (سیاه و آبی)اين گروه شامل افراد فوت شده و همچنين افراد در حال مرگ مي باشند، يعني افرادي كه در كمتر از يك ساعت خواهند مرد و پيش بيني مي شود حتي در صورت رسيدن به بيمارستان نيز اقدامات درماني براي زنده ماندن آنها موثر نخواهد بود.
-ایست قلبی  
-هیپر/هیپوترمی شدید
-صدمات بحرانی سیستم عصبی مرکزی همراه باکوما/ صدمات شدید طناب نخاعی
-آسیب دیدگیهای بحرانی متعدد
- سوختگیهای شدید با وسعت بیشتراز 40 درصد
- خفگی تروماتیک
- خونریزی/شوک درمراحل پایانی
-جمود نعشي
- گشادی دوطرفه مردمکها
Triage Categories
 
 
 
NCanadian Triage and Acuity Scale
 
موثرترین تریاژ روشی که برای کارکنان آسان باشد.
نیاز به دسته و ارزیابی با معیارهای پیچیده نداشته باشد.
پیش آگهی بیماران را در حد مطلوبی نشان دهد.
 
 
START Triage System
Hoag Memorial Hospital, Newport Beach, CA
Allows rescuers to quickly identify victims at greatest risk for early death
Start:Simple Tariage And Rapid Treatment
START:تریاژ آسان ودرمان سریع
به طور وسیع استفاده می شود.
برای بالغین وکودکان بالای 8سال و وزن بیش از 45 کیلو گرم 
زمان تریاژ کمتر از 30 ثانیه
چهار شاخص مورد بررسی قرار می گیرد.( (ARPM
 
 سیستم تریاژ در کودکان JumpStart
بمنظور تسهیل در تریاژ کودکان  کم سن وسال، دکتر لورومیگ  JumpSTARTرا ابداع کرد.
  این سیستم برای کودکان 1تا 8 ساله مورد استفاده قرار می گیرد شیر خواران کمتر از یکسال می توانند با کمک  JumpSTART تریاژ شوند  البته غربالگری بیشتر ممکن است ضروری باشد
نباید بیشتر از 15 ثانیه طول بکشد.
JUMP START Triage System
 
Ability to walk
Respiratory status
Pulses/perfusion status
Mental/Neurologic status
 
 
1
 Compound fracture of the left femur
Respirations: Under 30
Pulse (radial): Absent
2
40% second degree burns over body
Respirations: Under 30
Pulse (radial): Present
Mental Status: Unconscious 
3
Patient states she is a diabetic.  Skin is moist and clammy
Respirations: OVer 30
 
4
 chest wound
Respirations: Under 30
Pulse (radial): Present
Mental Status: conscious
نتیجه گیری
تریاژ روش تشخیص سریع اشخاص در معرض مرگ قریب الوقوع، و اشخاصی است که شانص فراوانی برای زنده ماندن دارند.
 
اجزاء اصلی سیستم START ، راه رفتن، تنفس، خونرسانی و وضعیت هوشیاری است.
 
تریاژ یک فرایند پویاست.
 
 
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-1-24 17:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ