نام

نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

سابقه کار

زهرا

طاهری

مسئول واحد آمار

کارشناس

12

 

 

 

 

 


واحد آمار

 

 

معرفي واحد:

 

آمار واطلاعات يكي از عوامل مؤثر وضرروي براي برنامه ريزي ،ارزيابي عملكردهاوتصميم گيري در سطوح مختلف مديريت بوده وبرنامه ريزان وكارشناسان براي تدوين راهبردها،برنامه ريزي ،نظارت ،هماهنگي وهدايت برنامه ها وفرآيندارتقاءسطح سلامت وبهداشت جامعه به داده هاي آماري نياز دارند.

آمار واطلاعات پايه واساس هر تحقيق ،پژوهش،تصميم گيري و برنامه ريزي است .به همين جهت برنامه ريزان وكارشناسان براي تدوين برنامه ها وتصميم گيري ها به داده هاي آماري ويژه اي نياز دارند كه براساس آنها تحليل هاي خرد وكلان خود را شكل دهند . كار جمع آوري واستخراج نتايج جامع ومانع ميسر نمي گردد مگر درپناه بكارگيري اصول منطقي آماري واين اصول برقرار نخواهد شد مگر با بكارگيري يك گروه واحد ، متخصص وكارآمد تا از دوباره كاري ، اشتباه وتوليد اطلاعات نا كارآمد جلوگيري بعمل آيد .

تهيه وتوليد اطلاعات آماري صحيح وارائه بهنگام آن به منظور رفع نيازهاي آماري از جمله مي باشد .


  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-20 12:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ