نام

نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

سابقه کار

سیدناظم

موسوی

کارشناس مسئول مبارزه با بیماریهای واگیر و غیر واگیر

کارشناس مبارزه با بیماریها

3 سال

حجت

بیات

کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر و غیر واگیر

کارشناس مبارزه با بیماریها

طرحی


 شرح وظائف واحد مبارزه با بيماريهاي واگير

 

فعاليتهاي جاري :

 

0        اولويت بندي بيماريها وبرنامه ريزي براساس سي .بي.سي سالانه جهت كنترل بيماريها.

0        توزيع ونظارت براجراي صحيح برنامه واكسيناسيون با رعايت كامل زنجيره سرما وتزريقات ايمن .

0        افزايش بيماريابي سل درگروههاي هدف براي كشف موارد جديد ودرمان آن وپيشگيري دراطرافيان .

0        آموزش گروههاي درمعرض خطر وعموم مردم درارتباط با بيماريهاي واگير .

0        جمع آوري آمار بيماران واگير از كليه مراكز تحت پوشش وآزمايشگاهها- مطبهاي خصوصي وبيمارستانها جهت به   

0        روزبودن آمارهای واحد .

0        نظارت وارزشيابي فعاليتهاي بهداشتي درمراكز بهداشتي درماني شهري وروستائي .

0        هماهنگي درون بخشي با واحد هاي ستادي وبرون بخشــي با ادارات مختلف بخصوص شبكه دامپزشكي جهت

0        كنترل زئونوزها ( تب مالت ) وآموزش وپرورش جهت آموزش دانش آموزان .

0        آموزش پرسنل مبارزه با بيماريها با برنامه مدون درطول سال براي ارتقاءسطح آگاهي آنان .

0        مراقبت پويا وفعال هفتگي وماهانه فلج اطفال به منظور ريشه كني. وبیمـــاریهـــای سرخجـــه وســرخک جهت   

0        حذف،همگام با كشور.

 

طرحهاي دردست اجرا :

 

0  آموزش كليه دانش آموزان مقطع دبيرستان درارتباط با بيماريهاي مقاربتی با اولويت ايدز .

0         طرح حمايت مالي از خانواده هاي بي بضاعت بيماران سلی وايدز با همكاري اداره بهزيستي وكميته امداد.

0         اجراي طرح شهر سالم كه بصورت پايلوت دردست اجراست .

0         طرح كاهش آسيب به افراد جامعه بخصوص كودكان .

0          تزريق واكسن هپاتيت Bبه گروههاي درمعرض خطر


  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-9-5 18:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ