نام

نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

سابقه کار

عذرا

جعفرپور

مسئول بهداشت خانواده

کارشناس خانواده

15 سال

شکوفه

بامداد

کارشناس بهداشت خانواده

کارشناس خانواده

طرحی


نام

نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

سابقه کار

شراره

نگهبانی

مسئول مادران و کودکان

کارشناس مامایی

طرحی

 

 

 

 

 


شرح وظائف واحد بهداشت خانواده

 

 

فعاليتهاي جاري :

 

0       تعيين خط مشي وسياست كلي برنامه هاي تنظيم خانواده .

0       نظارت برانجام دستورالعمل ها وروشهاي پيشگيري .

0       نظارت برانجــام اطلاعات علمي وفني درزمينه برنامه هــاي تنظيم خـــانواده وترتيب دوره هاي آموزشي .

0       نظارت براجراي برنامه هاي بهداشتي ودرماني مادران وكودكان.

0       جمع آوري اطلاعات وآمـــار مربوط به فعاليتهـــاي اجرائـي درزمينه تغـــذيه وارزشهـــاي برنامه هاي منطقه وبرنامه ريزي درمورد مبتلايان به سوء تغذيه.

0       نظارت برفعاليتهاي مربوط به ماماهاي تسهيلات زايماني وبرنامه ريزي جهت آموزشهاي لازم.

0       انجام مطالعات لازم درزمينه جمعيت و تنظيم خانواده جهت استفاده از روشهاي فني .

0       تهيه وتنظيم طرح ها وبرنامه ها درزمينه هاي مربوط به جمعيت وتنظيم خانواده .

0              انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مافوق .


  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-9-5 18:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ