شرح وظائف ستاد هماهنگي

 

 

0         بررسي وضعيت تجهيزات واحدهاي بهداشتي – درخواست ،تإمين ونظارت برتوزيع تجهيزات

0         تعيين پراكندگي جغرافيائي واحد هاي بهداشتي درمنطقه ونمايش آن درنقشه

0         بررسي وتطبيق شرايطجغرافيائي وجمعيتي منطقه با امكانات فني وپوشش واحد هاي بهداشتي وپيشنهاد اصلاح طرحهاي گسترش

0         بررسي وتطبيق نيروي انساني منظور شده براي واحد هاوپيشنهاد اصلاح تشكيلات آن

0         نظارت براجراي ضوابطگسترش واحدهاي بهداشتي ادغام خدمات وهماهنگي واحدهاي بهداشتي

0         تهيه واجراي پروژه هاي تحقيقات كاربردي در زمينه هاي مربوط به نظام بهداشتي درمنطقه

0         مشاركت در آموزش دانشجوياني كه به واحدهاي بهداشتي اعزام ميشوند.

0         مشاركت وپيگيري پروژه هاي جديد مربوط به سيستم خدمات

0         بررسي وتعيين نيروي انساني مورد نياز واحدهاي بهداشتي منطقه وپيگيري آنها

0         توزيع واعزام نيروهاي مستعد خدمت وپيام آوران بهداشت ونظارت برنحوه خدمت آنان

0         گزارش تنگناها ونارسائيهاي موجود وپيشنهاد راه حل مناسب

0         هماهنگي وهمكاري با برنامه هاي جاري وبهداشتي درمنطقه

0         تدوين وپيشنهاد واجراي برنامه هاي آموزشي حين خدمت كاركنان بهداشتي ومشاركت دراجراي آنها

0         همكاري با مركز آموزش بهورزي براي انتخاب وتربيت بهورزان بومي

0         نظارت برآموزش كادر كمكي مورد نياز مركز بهداشت  

 

طرحهاي درحال اجرا :

 

0         طرح پزشك خانواده

0          IHNS

0         برنامه ثبت موارد فوت

واحد توسعه شبکه و ارتقا سلامت

جريان شكل گيري شبكه هاي بهداشتي درماني كشور در بعد از انقلاب اسلامي ( از سال 1358 ) آغاز گرديده و در سطح وزارت بهداشت گروههاي كاري متعدد متشكل از صاحب نظران و اساتيد وقت  تشكيل گرديد از جمله اين گروهها مي‌توان به گروه برنامه ريزي خدمات بهداشتي ( با 5 كميته آموزش بهداشت ، بهداشت خانواده و مدارس ، بيماريهاي واگير و غير واگير ، بهداشت محيط  اشاره نمود. ) سياست ها و خط مشي ها و اولويتهاي برنامه هاي بهداشتي در سال 1360 تهيه و ارائه گرديد . سپس شرح وظايف ارتباط واحدها ، نيروي انساني مورد نياز و تنظيم برخي از معيارها و استانداردها براي خدمات تدوين گرديد . براي روشن شدن مفهوم ، مسير و حجم عمليات اجرائي گسترش شبكه هاي بهداشتي درماني كشور و مشخص شدن نقش و سهم هر شهرستان و .... تهيه طرح هاي گسترش شبكه ها ضرورت پيدا كرد .

به منظور آگاهي كامل از وضعيت جغرافيائي ، فرهنگي و ارتباطي مناطق روستائي هر شهرستان از كارشناسان مجرب استانها خواسته شد كه نسبت به گردآوري و ارائه نسخه هاي خطي طرحهاي گسترش اقدام نمايند . پس از بررسيهاي كارشناسان و مسوولان كشوري در سال 1363 اولين نسخه طرح گسترش شهرستانها آماده گرديد . همزمان با آغاز دوره وزارت آقاي دكتر عليرضا مرندي و انتصاب آقاي دكتر حسين ملك افضلي ( به عنوان معاون بهداشتي وزارت ) زمينه جدي اجراي طرحهاي شبكه ها فراهم شد. ابتدا طرح استان در آذربايجان غربي به صورت پايلوت اجرا شده و پس از رفع مشكلات يك شهرستان از هر استان كه بهتر مي‌توانست از حمايت نمايندگان مجلس و شوراي اسلامي برخوردار باشد . انتخاب شده و طرح در آن اجرا شد . در استان فارس شهرستان فسا در سال 1364  به عنوان شهرستان نمونه زير پوشش طرح گسترش قرار گرفت .

از آن سال به بعد ديگر شهرستانها نيز به تدريج زير پوشش طرح قرار گرفتند ( به گونه اي كه در سال 1370 كليه شهرستانهاي استان فارس زير پوشش طرح قرار داشتند .)

متولي پيگيري اجراي برنامه هاي نظام شبكه در مراكز بهداشت استانها گروه گسترش شبكه ها و در مراكز بهداشت شهرستانها واحد گسترش شبكه مي‌باشد ( در شهرستانهاي بزرگ نيز مراكز آموزش بهورزي در جهت تربيت بهورزان جديد اقدام مي‌نمايند )  بازآموزي بهورزان شاغل نيز در شهرستانها با پيگيري مركز آموزش بهورزي ، ستاد گسترش شبكه و مشاركت واحدهاي ستادي شهرستان انجام مي‌گيرد.


  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-9-5 18:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ